Ingredients

 • 2 tbsp walnuts
 • 2 tbsp almonds
 • 2 tbsp pecans
 • 2 tbsp coconut shreds
 • 2 brazil nuts
 • 6 cashews
 • 1 tbsp poppy seeds
 • 1 tbsp hemp seeds
 • 1 tbsp rolled oats
 • 1 tbsp pumpkin seeds
 • 1 tbsp sunflower seeds
 • 1 tbsp sesame seeds
 • 2 tbsp maple syrup
 • ½ tsp vanilla
 • 1⁄8 tsp sea salt

Directions